رد کردن لینک ها

مناقصه ش 1 : خرید 100 تن کیوی طلایی

شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی

اولین مناقصه خود را به اطلاع عموم می رساند:

خرید 100 تن کیوی طلایی

99/07/01

شرایط شرکت در مناقصه :

الف) مناقصه گران باید پیشنهادهای خود را در مهلت مقرر و به تفکیک در3 بسته به نماینده مناقصه گزار ارائه و رسید دریافت کند.

  • بسته الف تضماین؛
  • بسته ب: اسناد فنی، قراردادی و حقوقی؛
  • بسته ج: پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه.

تبصره ۱: بسته های الف، ب و ج به صورت فیزیکی (در قالب پاکت های مهر و موم شده) به نماینده مناقصه گزار تحویل داده می شود. تحویل گیرنده بسته ها موظف است همه بسته های ارائه شده را دریافت و ثبت کرده و رسید بدهد. حفاظت از بسته ها تا جلسه بازگشایی بر عهده طرف مناقصه گزار است.

تبصره ۲: تمام اسناد در بسته های ب، ج و تمام صفحات نمونه قرارداد باید توسط صاحبان امضای مجاز مناقصه گر امضاء شده باشد.

تبصره ۳: هیچ یک از مناقصه گران نمی توانند بیش از یک پیشنهاد ارائه نمایند مگر در مواردی که امکان ارائه پیشنهاد جایگزین در اسناد مناقصه قید شده باشد. در این موارد تحویل گیرنده بسته ها باید ضمن دریافت رسید بسته های قبلی و ابطال آن، بسته های جایگزین را دریافت و رسید صادر نماید. همچنین لازم است رسید ابطال شده به پیوست بسته های جایگزین تحویل نماینده مناقصه گزار گردد.

تبصره 4: ارائه، جایگزینی با پس گرفتن پیشنهاد، باید در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه و قبل از بازگشایی بسته ها انجام شود.

ب) پس از موعد مقرر در فراخوان، هیچ پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی، قابل پذیرش نیست، مگر مهلت مقرر با پیشنهاد شرکت مناقصه گزار و تأیید مدیر عامل تمدید شده و به همه مناقصه گران اطلاع داده شود. شیوه اطلاع رسانی در این موارد باید مطابق با فراخوان اولیه باشد.

ج) در مهلت مقرر جهت دریافت پیشنهادات، دستگاه مناقصه گزار موظف به ارائه توضیحات لازم در پاسخ به مناقصه گران است. پرسشهای هر یک از مناقصه گران و پاسخ آنها باید به اطلاع همه مناقصه گران رسانده شود.

د) مراحل ارزیابی و گشایش بسته ها عبارت است از:

1-  تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاد دهندگان (مناقصه گران)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه توسط نماینده شرکت مناقصه گزار

2- کنترل محرمانگی بسته های دریافت شده و انطباق آن با فهرست اخذ شده از تحویل گیرنده پیشنهادها؛

3- باز کردن بسته الف همه پیشنهادها و کنترل آن؛

4- باز کردن بسته ب برای ارزیابی شکلی پیشنهادهایی که صحت تضمین آنها به تأیید شرکت مناقصه گزاررسیده است؛

5- تحویل بسته های ب حاوی اسناد فنی – بازرگانی

6- ارزیابی مالی و تعیین برنده؛

7- تنظیم صورت جلسه کارگروه معاملات در خصوص ارزیابی پیشنهادها؛

8- به تحویل پیشنهادهای رد شده و پذیرفته شده به مسئول مالی سازمان جهت ثبت و با استرداد تضامین.

 

مناقصه عمومی(تجدید)

شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در نظر دارد کیوی طلایی مشروحه ذیل را به همراه انجام فرایند سورت و بسته بندی از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای (بازدید از سردخانه قبل از بازگشایی پاکت قیمت) خریداری نماید.

الف –

ردیفشرح جنسنوع سورتمقدار به کیلوگرمسپرده شرکت در مناقصه (ریال)محل تحویلمدت زمان تحویل
1کیوی طلایی در اندازه 65 تا 120 گرم با بسته بندی 4.5 کیلوگرمیاتوماتیک100.000چک در وجه شرکت مناقصه گزاربه آدرس ذیل الذکرتا 72  ساعت کاری پس از انتشار آگهی

ب  –

1) تاریخ شروع توزیع مدارک مناقصه از تاریخ چاپ آگهی (تاریخ انتشار آگهی) 8/7/1399 تا تاریخ 11/7/1399 با مراجعه به سایت اینترنتی و به نشانی  www.scmrazavi.ir می باشد.

2) ساعت و محل برگزاری مناقصه: یک شنبه مورخ 13/07/1399 ساعت 10 صبح در نشانی: تهران، میدان صنعت، بلوار خوردین، پلاک 5. ( مراجعه به جناب آقای حامد ملائکه)

3) بیست وپنج درصد مبلغ مورد معامله به مبلغ سه میلیاردو دویست و پنجاه میلون ریال به صورت یک برگ چک در وجه شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و یا واریز به صورت وجه نقد به حساب 8495239941 به نام شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و نزد بانک ملت  جهت ضمانت شرکت در مناقصه خواهد بود.

4) شرکت در مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی به منزله قبول تمام شرایط دستگاه مناقصه گزار می باشد.

5) دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

6) کلیه هزینه ها بر عهده برنده مناقصه است.

7) جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88086544 – 021 داخلی 159 تماس حاصل نمایند.

 

  • لطفا فایل های ذیل را دانلود کرده و بعد از تکمیل آن به صورت محرمانه در سایت بارگزاری نمایید:

⊗برگ استعلام قیمت کیوی⊗ 

∇قرارداد مناقصه کیوی∇

⊗لینک بارگذاری فرم های فوق در سایت شرکت⊗

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه